با ما ارتباط برقرار کن

اصول و فروع دین

اعمالی که نماز را باطل می کند

اعمالی که نماز را باطل می کند نماز با گفتن “الله اکبر” آغاز می شود، گفتن “الله اکبر” در آغاز...

آگهی