با ما ارتباط برقرار کن

سایر مطالب مذهبی

چرا قارون به قعر زمین فرو رفت؟

چرا قارون به قعر زمین فرو رفت؟ قارون از بستگان نزدیک حضرت موسی (ع) بود، و از مدرس ومفسر”تورات” بود،نخست...

آگهی