با ما ارتباط برقرار کن

تعبیر خواب

تعبیر خواب شندین صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

منتشر شده

روی

تعبیر خواب اذان

بهترین تعبیر خواب واقعی و درست برای اذان گفتن یا سنیدن در خواب و رویا و تعبیر خواب تکبیر گفتن و گفتن الله اکبر در خواب چه تعبیری دارد.

 

تعبیر خواب اذان گفتن با همسر

 

ابراهیم کرمانی گوید: 
اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودی. و اگر دید در کلمه‌های‌ بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ظلم و بیداد نماید.

 

تعبیر خواب اذان به روایت محمد بن سیرین

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی مشهور بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.

 

اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.

 

اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که وی را به دزدی گیرند.

 

اگر دید اذان را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان رابه خدا میخواند.

 

اگر دید در بستر خفته اذان می داد. دلیل که با زن خود الفت دارد.

 

اگر دید اذان در خانه خود می داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.

 

اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل که ان کس زندیق یا منافق است.

 

اگر دید که بانگ نماز در کوچه می داد. دلیل بر ماسوی کند.

 

 تعبیر خواب اذان به روایت امام جعفر صادق

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
اول: حج.
دوم: سخن حق.
سوم: فرمانروائی.
چهارم: بزرگی.
پنجم: ریاست.
ششم: سفرطولانی.
هفتم: بریدن.
هشتم: تنگدستی و فقر.
نهم: خیانت.
دهم: جاسوسی.
یازدهم: منافقی.
دوازدهم: بریدن دست.

 

تعبیر خواب شندین صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

تعبیر خواب اذان به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز «اذان» می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودی. و اگر دید در کلمه های‌ اذان زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ظلم و بیداد نماید.

اگر دید کودکی اذان می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.

اگر بیند اذان در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.

اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.

اگر بیند اذان به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.

اگر دید بر سر کوهی اذان می داد، دلیل که سلطان سخن راست گوید و وی را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره اذان می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اگر بیند در کنج خانه اذان داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

اگر بیند درسردابه اذان داد،دلیل که به سفر زود شود ودر ان سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.

اگر دید در بین کوهی اذان کرد، دلیل که در بین قومی ظالم گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو اذان میکرد، دلیل که عقل از او زایل شود.

اگر دید دیگری اذان کرد و او بشنید. دلیل که بکار پرستش و طاعت کاهل است و کسی وی را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

 

تعبیر خواب شندین صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن ( الله اکبر)

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می‌کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود.

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن به روایت امام صادق (ع)

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

ایمنی از دشمن

رستگاری از بلا و فتنه

خیر و برکت

گشایش کارهای بسته

 

تعبیر خواب تهلیل (ذکر لا اله الا الله) و تکبیر گفتن (ذکر الله اکبر)

 

ابن سیرین: 
اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می‌گفت، یا دعا می‌خواند، یا صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود.

 

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی

تعبیر خواب

تعبیر خواب انار + تعبیر خواب انبه

منتشر شده

روی

به وسیله

تعبیر خواب انار

انواع تعبیر خواب میوه در سایت مجله دوستم موجود است و در این قسمت تعبیر خواب انار و تعبیر خواب انبه را خواهید خواند.

 

تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند انار شیرین به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های‌ انار یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه ی ی چیز برخورداری یابد

 

تعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق

خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است.

اول: مال جمع کردن

دوم: زن پارسا

سوم: شهر آبادان

لیکن انار ترش غم است.

 

تعبیر خواب انار از اسماعیل بن اشعث

اگر پادشاه بیند اناری داشت ولایت شهر یابد و بازرگان را ده هزار درم و بازاری راهزار درم و مردم درویش را ده درم یا یک درم است.

 

تعبیر خواب انار به روایت محمد بن سیرین

اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضی از معبران گفته اند یک انار شیرین خوردن در خواب، هزاردرم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و اناری که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.

 

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

انار میوه ای است بهشتی و دیدن آن در خواب نیکو است. معبران کهن انار را به مال و پول تعبیر کرده اند و حتی برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد برآورد کرده و هر انار را هزار درم نوشته اند که مثلا می توانیم بگویم هزار تومان.

 

این تعبیر از آن جهت شده که انار دانه دانه است و در قدیم که اسکناس و چک وجود نداشت معاملات صرفا با سکه انجام می گرفت لذا هر انار راهزار سکه بر آورد کرده اند.

 

انار لهیده و گندیده انسانی است احمق و ابله و مزاحم چنانچه کسی در خواب ببیند اناری لهیده در دست دارد یا انار گندیده و شلی را در راه یافت با انسانی احمق و ابله برخورد می کند .

 

داشتن انار شیرین و با طراوت، اندوختن پول است و چنانچه ببینید تعداد زیادی انار در ساک نهاده اید یا در خانه خود دارید گویای آن است که مال اندوزی می کنید و به جمع آوری پول می پردازید.

 

برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده اند. چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می گیرد. اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می گردید.

 

روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست. انار ترش غم و اندوه است اما اگر اناری خوردید که دیدید طعم آن را نمی دانید، شیرین است یا ترش همان تعبیر انار را دارد.

 

چنانچه کسی ببیند که در خواب انار شیرین می خورد اگر تاجر است سود می برد و اگر مسافر است به سلامت به خانه باز می گردد و اگر جوان و مجرد است همسری دل خواه می یابد و بخصوص اگر بیمار است شفا حاصل می کند.

 

دیدن دانه های‌ انار بدون پوست و پی خوب نیست و چنانچه در خواب از دست کسی بگیرید نشان آن است که از جانب او به شما غمی میرسد و زیانی وارد می آید.

 

در بیداری اگر کسی اناری پوست بکند و دانه کند و نمک و گلپر بزند و مقابل ما در بشقابی بنهد محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند گویای آن است که برای ما توطئه ای ترتیب داده که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم. ما نیز اگر در خواب انار دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار دهیم خواب ما می گوید که درباره او حسن نیت نداریم و کاری می کنیم که به او زیان می رسد چه آن شخص در خواب ما شناخته باشد چه ناشناخته.

 


 

تعبیر خواب انار + تعبیر خواب انبه

تعبیر خواب انبه

 

تعبیر خواب انبه از معبرین غربی

از نقطه نظر نمادین، انبه میوه‌ای است در رابطه با باروری، پول و بدست آوردن علم و دانش در زندگی. انبه در رویا یکی از میوه‌های‌‌ شگفت انگیز است.

 

تحلیل گران رویا درخت انبه را به عشق نسبت می‌دهند. این میوه لقب پادشاه میوه‌ها را در برخی از جوامع یدک می‌کشد. درخت انبه در حدود ۴۰ متر رشد میکند و می‌تواند در رویا سمبل تنها یک عشق در زندگی بیننده خواب باشد. شیرین بودن و بافت نرم آن نمایشی از قلب رئوف و مهربان فرد در جهان بیداری است.

 

اگر انبه ترش مزه بود دلیلی بر زمان سختی و رنج در عشق است.

 

زمانی که شما یک رابطه عاشقانه جدیدی را آغاز کرده باشید احتمال دیدن رویاهایی با مضمون انبه بسیار بالا می‌رود. همانگونه که گفته شد انبه میتواند نشانی از عشق باشد و تقسیم کردن آن در رویا بین دیگران خبر از شروع رابطه‌ای میدهد.

 

شاید در تمامی رویاها انبه نمادی از عشق و ثروت نباشد ولی به طور کلی رفاه و آسایش روحانی را نشان میدهد.

 

دیدن چیدن انبه از درخت، خبر از یافتن عشقی جدید می‌دهد. انبه در بین مردمان هند نشان بدست آوردن هدف و رسیدن به مقصود است. در واقع هندوها انبه را به خدای گانشا «یکی از شناخته‌شده‌ترین و مورد احترام‌ترین خدایان در مذهب هندوئیسم است» نسبت می‌دهند که مظهر اکتساب است.

 

دیدن گوشته میوه انبه در خواب نمادی از شهوت و هوس برای حالت ذهنی بیننده خواب در زمان حال است.

 

انبه میوه‌ای است پر مغز و آبدار که خوردن آن احساس رضایت به فرد میدهد. با توجه به این موضوع خوردن انبه در رویا بیانگر خیالات و فانتزی‌های‌‌ شیرینی مانند ثروت، دارایی و یا آرامش در وجود شخص مورد نظرتان است.

 

دانه‌ها یا پوست خشک شده انبه در خواب به شما هشدار میدهد که شروع به تغییراتی در زندگی خود کنید. این تغییر میتواند در رابطه با پیدا کردن شغلی جدید باشد.

 

تعبیر خواب دیگر میوه ها را در پایین همین جا می‌توانید بخوانید.

ادامه ی خواندن

تعبیر خواب

تعبیر خواب اسلحه | تعبیر خواب تفنگ و تیر اندازی با تفنگ

منتشر شده

روی

به وسیله

تعبیر خواب اسلحه

انواع تعبیر خواب اسلحه و تفنگ در خواب و تیر اندازی و شلیک با تفنگ را تعبیرش را در اینجا بخوانید. بهترین تعبیر تفنگ و اسلحه

 

– تعبیر خواب اسلحه به روایت لیلا برایت

لیلا برایت می گوید:
دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى شوید.

 

– تعبیر خواب اسلحه به روایت یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد.

 

– تعبیر خواب اسلحه در درکتاب سرزمین رویاها 

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
خواب اسلحه گرم : ۱- به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما ۲- مشاجره
یک رولور دارید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید.
یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند.
شما مسلح به تعدادی رولور هستید: یک فرصت مناسب
دیگران رولور دارند: نگرانیها بر طرف می شوند
تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان
اسلحه گرم حمل می کنید: یک محکمه در پیش داری .
اسلحه می فروشید : با گداها سروکار پیدا می کنید.

 

– تعبیر خواب اسلحه به روایت آنلی بیتون 

 آنلی بیتون می گوید:

۱ـ دیدن اسلحه در خواب ، نشانه رنج و اندوه است.

۲ـ شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است.
۳ـ اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
۴ـ اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
۵ـ اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

 


 

تعبیر خواب اسلحه | تعبیر خواب تفنگ و تیر اندازی با تفنگ

تعبیر خواب تفنگ و گلوله

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

اگر گلوله‌ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود

 

تعبیر خواب تفنگ ساچمه ای

 

تعبیر خواب تفنگ از لیلا برایت
دیدن تفنگ ساچمه‌ای در خواب، بیانگر آن است دایما سعی دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازی با تفنگ در خواب، نشانه‌ی آن است که موضوعی موجب عصبانیت شما می‌گردد.

 

تعبیر خواب تفنگ شکاری

 

تعبیر خواب تفنگ از آنلی بیتون

دیدن تفنگ شکاری در خواب، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.

تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می‌شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می‌گردد.

 

تعبیر خواب تفنگ

تعبیر خواب تفنگ منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می‌گزینید که صدیق و راستگو است. اگر در خواب ببینید که تفنگ‌های زیادی دارید با جمعی می‌آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می‌کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است. برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می‌دهند.

 

تعبیر خواب افتادن تفنگ از دست

 

تعبیر خواب تفنگ منوچهر مطیعی تهرانی
چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می‌دهید که در سختی‌ها می‌توانستید بر او متکی باشید و

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن تفنگ

 

تعبیر خواب تفنگ از منوچهر مطیعی تهرانی
اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.

 

تعبیر خواب تیر اندازی با تفنگ

 

تعبیر خواب تفنگ از بیتون

اگر در خواب با تفنگ به طرف کسی تیراندازی کنید، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.

اگر در خواب کسی با تفنگ به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.

اگر زنی خواب ببیند با تفنگ تیراندازی می‌کند، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

 

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید:

 اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد ویا گلوله‌های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

 

ادامه ی خواندن

تعبیر خواب

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه | تعبیر خواب شکم درد

منتشر شده

روی

به وسیله

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه داشتن در خواب یا دیدن کسی دراین حال تعبیرش چیست ؟ همچنین تعبیر خواب شکم درد را در آخر خواهید خواند :

 

تعبیر خواب اسهال درکتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها :

شما اسهال دارید: یک هدیه پر ارزش دریافت می‌کنید.
داروی ضد اسهال میخورید: عاقبت بخیر خواهید شد.
بچه ها اسهال دارند: به یک مهمانی بزرگ دعوت خواهید شد.
تمام فامیل همگی اسهال دارند: مشکلات بی خطر

 

تعبیر خواب اسهال به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب ببینید که فردی دچار اسهال شده، به معنای ان است که در اثر بی دقتی دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانی شما می شود.

 

تعبیر خواب اسهال به روایت هانس کورت

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته اید، نشانه غم و اندوه است.

 


 

تعبیر خواب اسهال و دل پیچه | تعبیر خواب شکم درد

تعبیر خواب شکم درد

تعبیر خواب شکم درد حضرت دانیال

تعبیر ظاهر یا باطن و داخل شکم، مال و اموال میباشد.

 

تعبیر خواب شکم ابن سیرین :

تعبیر شکم، مربوط به فرزندان میشود.

 

ابن سیرین میگوید:
اگر ببینی شکم تو می‌لرزد، یـعـنـی در مسافرت دچار زحمت و مشقت میشوی.

 

اگر ببینی که شکم تو مثل زن حامله، بزرگ شده است، یـعـنـی مال و اموال و نعمت دنیوی بدست می‌آوری و هر چه قدر شکم تو بزرگ تر باشد تعبیرش این است که مال و اموال بیشتر خواهد بود.

 

تعبیر خواب شکم درد ابراهیم کرمانی :

تعبیرش بستگان و فامیل می باشد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:
اگر ببینی هر چه در شکم داشتی بیرون آوردی و شستی و دوباره وارد شکم کردی، یـعـنـی به خواسته خودت میرسی.

 

اگر ببینی شکم تو بزرگ شده است، تعبیرش مال و اموال میباشد.

 

اگر ببینی شکم تو کوچک شده است، یـعـنـی فرزندانت دچار عیب و ایراد شده و همچنین دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوی «دفع بلا و گرفتاری».

 

تعبیر خواب شکم درد ابن سیرین :

اگر ببینی شکم تو ضعیف شده است، یـعـنـی پشت و پناه تو ضعیف میشود.

 

اگر ببینی شکم تو درد میکند، یـعـنـی مال حرام مصرف می کنی. اگر کسیکه مرده است را در خواب خودت ببینی که از درد شکم ناله می کند، یـعنـی ان مرده در دنیا مال حرام مصرف کرده است.

 

تعبیر خواب شکم درد اسماعیل بن اشعث

اگر ببینی شیطان را گرفته‌ای یا شیطان وارد شکم تو شده است، یـعـنـی به انجام گناه و فساد مشغول می شوی.

 

تعبیر خواب شکم درد جابر مغربی

اگر ببینی در شکم تو سوراخی وجوددارد، یـعـنـی از اهل و عیال و زن و فرزند خودت ناامید میشوی، و یا تعبیرش این است که اهل و عیال و زن و فرزند تو مال و اموالت را میخورند.

 

اگر روی شکم خودت مو ببینی، تعبیرش این است که بدهکار می شوی. اگر ببینی مو های شکم خودت را تراشیده‌ای، یـعـنـی بدهی خودرا پرداخت میکنی .

 

تعبیر خواب شکم از امام صادق «ع»

تعبیرهای شکم عبارتند از:
۱- محل علم ۲- نظم و نظام ۳- زندگانی و معاش و معیشت ۴- فرزندان
ادامه ی خواندن
آگهی
چهره‌ها و عکس‌ها1 ماه پیش

به مناسبت ۳۱ اکتبر جشن هالووین | عکس های دیدنی از گریم جشن هالووین

چهره‌ها و عکس‌ها1 ماه پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۸) از اعتراض هنرمندان به پخش نشدن ۹۰ تا توصیه شیلا خداداد  به نگاه کردن!!!

چهره‌ها و عکس‌ها1 ماه پیش

واکنش جالب افراد مشهور به حضور پرسپولیس در فینال آسیا | از مهناز افشار و شوهر استقلالی اش تا مهراوه شریفی نیا!

چهره‌ها و عکس‌ها1 ماه پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۹) از ترانه علیدوستی در ژاپن تا بهنوش طباطبایی در نمایشگاه بزرگمهر حسین پور!!!

احادیث و سخن بزرگان1 ماه پیش

احادیث تصویری در باب سبک زندگی

کلیپ دیدنی‌ خواندنی‌2 ماه پیش

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (۱۰۹)

چهره‌ها و عکس‌ها2 ماه پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۴) از خاطره ویدا جوان و سانسورچی تا سنگ تمام شیلا خداداد برای تولد همسرش!!!

چهره‌ها و عکس‌ها2 ماه پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۷) از مهناز افشار در گرگان تا مدلینگ بهنوش طباطبایی!!!

چهره‌ها و عکس‌ها2 ماه پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۵) از الناز شاکردوست در یک جای خطرناک تا مهناز افشار و آهو خانم !!!

چهره‌ها و عکس‌ها2 ماه پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۶) از سمانه پاکدل و قشنگی های پاییز تا شهاب حسینی و خانواده !!!

آگهی

برترین ها

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله دوستم است بازنشر مطالب فقط با ثبت لینک مستقیم به سایت دوستم مجاز است.
آدرس: تهران- میدان فردوسی- خیابان گل‌پرور- پلاک ۳۸- واحد۹ ‌ شماره‌های تماس: ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۵۷ و ۰۹۱۲۲۷۶۴۹۰۰ ‌ ایمیل: info@doustam.com