با ما ارتباط برقرار کن

تعبیر خواب

تعبیر خواب شندین صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

منتشر شده

روی

تعبیر خواب اذان

بهترین تعبیر خواب واقعی و درست برای اذان گفتن یا سنیدن در خواب و رویا و تعبیر خواب تکبیر گفتن و گفتن الله اکبر در خواب چه تعبیری دارد.

 

تعبیر خواب اذان گفتن با همسر

 

ابراهیم کرمانی گوید: 
اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودی. و اگر دید در کلمه‌های‌ بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ظلم و بیداد نماید.

 

تعبیر خواب اذان به روایت محمد بن سیرین

هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بیند در جایگاهی مشهور بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد.

 

اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد.

 

اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که وی را به دزدی گیرند.

 

اگر دید اذان را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان رابه خدا میخواند.

 

اگر دید در بستر خفته اذان می داد. دلیل که با زن خود الفت دارد.

 

اگر دید اذان در خانه خود می داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.

 

اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل که ان کس زندیق یا منافق است.

 

اگر دید که بانگ نماز در کوچه می داد. دلیل بر ماسوی کند.

 

 تعبیر خواب اذان به روایت امام جعفر صادق

بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
اول: حج.
دوم: سخن حق.
سوم: فرمانروائی.
چهارم: بزرگی.
پنجم: ریاست.
ششم: سفرطولانی.
هفتم: بریدن.
هشتم: تنگدستی و فقر.
نهم: خیانت.
دهم: جاسوسی.
یازدهم: منافقی.
دوازدهم: بریدن دست.

 

تعبیر خواب شندین صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

تعبیر خواب اذان به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز «اذان» می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودی. و اگر دید در کلمه های‌ اذان زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ظلم و بیداد نماید.

اگر دید کودکی اذان می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.

اگر بیند اذان در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.

اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.

اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.

اگر بیند اذان به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.

اگر دید بر سر کوهی اذان می داد، دلیل که سلطان سخن راست گوید و وی را به خدای تعالی خواند.

اگر دید در مناره اذان می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.

اگر بیند در کنج خانه اذان داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

اگر بیند درسردابه اذان داد،دلیل که به سفر زود شود ودر ان سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.

اگر دید در بین کوهی اذان کرد، دلیل که در بین قومی ظالم گرفتار آید و با وی خیانت کنند.

اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو اذان میکرد، دلیل که عقل از او زایل شود.

اگر دید دیگری اذان کرد و او بشنید. دلیل که بکار پرستش و طاعت کاهل است و کسی وی را به خدای تعالی خواند.

اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

 

تعبیر خواب شندین صدای اذان | تعبیر خواب گفتن اذان | تعبیر خواب الله اکبر

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن ( الله اکبر)

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی درخواب دید تکبیر می‌کرد، دلیل که ازشر دشمنان ایمن شود و در خیرات بر وی گشاده شود.

 

تعبیر خواب تکبیر گفتن به روایت امام صادق (ع)

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن تکبیر کردن در خواب بر چهار وجه است

ایمنی از دشمن

رستگاری از بلا و فتنه

خیر و برکت

گشایش کارهای بسته

 

تعبیر خواب تهلیل (ذکر لا اله الا الله) و تکبیر گفتن (ذکر الله اکبر)

 

ابن سیرین: 
اگر بیند تسبیح و تهلیل و تکبیر می‌گفت، یا دعا می‌خواند، یا صلوات بر رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌فرستاد، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و عزت و نصرت او را حاصل شود.

 

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی

تعبیر خواب

تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

منتشر شده

روی

به وسیله

انواع تعبیر خواب در بیمارستان و تعبیر خواب دکتر و پرستار در بیمارستان و همچنین تعبیر خواب آمبولانس چیست .

 

تعبیر خواب پرستار

تعبیر خواب پرستار به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید در خانه پرستاری از شما مراقبت می‌کند، علامت ان است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
اگر خواب ببینید پرستاری خانه شما را ترک می گوید، علامت ان است که افراد خانواده همواره از سلامتی برخوردار خواهند بود.
اگر زنی خواب ببیند پرستار است و از بیماران مراقبت می‌کند، نشانه ان است که با از خودگذشتگی احترام ویژه ای در بین مردم به دست می آورد.
اگر زنی خواب ببیند پرستار است و بیماران را ترک می گوید، نشانه ان است که به وسوسه های‌ فریبنده تن خواهد داد.

تعبیر خواب پرستار

اچ میلر:  اگر در خواب ببینید بعنوان یک پرستار در بیمارستانی کار میکنید، به این معنی است که از یکی از اطرافیانتان ناراحت و غمگین می شوید.
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب دکتر

دیدن دکتر در خواب زاییده و حشت از بیماری هاست در بیداری ما، دیدن دکتر در خواب واکنش ترسی است که از بیماری داریم و عکس العمل تالمات روانی است که به علل مختلف بروز میکند و گاه نیز زمینه وسیع زمانی دارد مثلاً از کودکی بیننده خواب ریشه میگیرد.

 

چنان چه در خواب دیدید که خودتان بیمار هستید و دکتر شما را معالجه و معاینه میکند از بیماری وحشت دارید ولی همین دلیل وجود صحت و سلامت شما است.

 

اگر در خواب از دکتر و بیماری خویش وحشت داشته باشید او دشمن شماست و تجسمی است از یک انسان بدخواه که پیرامون شما وجوددارد ولی اگر از او نترسید و با دکتر روابطی دوستانه و صمیمانه داشته باشید او دوستتان است و کسی است با خصایص یک دکتر عیسی دم که در مسیر حیات شما قرار میگیرد.

 

همین حالت است اگر از دکتر دارو بگیرید. اگر فقط نسخه دکتر را در خواب دیدید و احساس کردید ان نسخه محتوی دارویی شفابخش است خبری خوش بشما میرسد که خوشحالتان میکند و اگر احساس خلاف داشتید خبری نامطلوب خواهید شنید.

 

ابراهیم کرمانیگوید: هر که بیند که دیوانه شد است، دلیل که به فساد گراید و ربا خوردن.

 

جابر مغربیگوید: اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل که با مردیرباخواره و مفسد هم صحبت گردد و از صحبت ویملامت و بدنامیو فساد دین وی را حاصل گردد.

 

منوچهر مطیعیتهرانیگوید: اگر در خواب دیوانه ایرا ببینیم که وی را میشناسیم کارینادرست انجام می‌دهیم که مورد سرزنش و شماتت واقع می شویم. اگر دیوانه ایرا دیدیم که نمیشناختیم احتمال لغزش برایما پیش میآید که باید هوشیار و آگاه باشیم. اگر در خواب دیدیم که خودمان دیوانه شده ایم سرزبان ها میافتیم و کاریخلاف انجام داده یا انجام خواهیم داد.

 

لوک اویتنهاو میگوید :

دیوانگی: امور جهت مثبتیبه خود خواهند گرفت

دیوانه زنجیری

بودن : خود رابه دردسر انداختن

تیمارستان : سرتان کلاه خواهد رفت

۱ـ اگر خواب ببینید تعادل روحیخود را از دست داده اید ؛ علامت ان است که مسئولیتیرا به دوش خواهید گرفت که نتایج خوبیبه بار نمیآورد .

۲ـ اگر خواب ببینید کسانیدیگر تعادل روحیخود را از دست داده اند ؛ نشانه ان است که قرار دادینامطلوب با کسیخواهید بست ؛ که بعد ها درد و رنج برایتان به همراه خواهد داشت .

 

تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب بیمارستان

بیمارستان نمایانگر نیاز به «و شاید شرکت در» روند معالجه و بهبود جسم و ذهن است. فرد بیننده خواب در باب سلامتی خود نگرانی‌هایی دارد که به صورت بیمارستان در رویا مشاهده میشود.

تعبیر خواب بیمارستان

لوک اویتنهاو میگوید:

بیمارستان: شما دوستان خودرا نیازمند خواهید یافت

دردرون بیمارستان بودن: خبر های غمگین

مریضخانه: غصه

اچ میلر می گوید: مشاهده‌ی بیمارستان در خواب، نشانه‌ی ان است که به دیدن مریض می روید.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: خواب بیمارستان: در فلاکت می افتید.
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب مرخصی از بیمارستان

آنلی بیتون میگوید: اگر خواب ببینید در بیمارستان بستری هستید، نشانه ان است که باید بادقت و هوشیاری از بیماری مسری فرار کنید.
اچ میلر می گوید: اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص می شوید، بیانگر ان است که قصد دارید در انجام کارهایتان بخود متکی باشید.

تعبیر خواب به بیمارستان رفتن

آنلی بیتون: اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات بیماری بستری، نشانه ان است که از حال یکی از نزدیکان خبر های بدی خواهید شنید.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است: شما در بیمارستان هستید: جای امید برایتان باقی است که زندگی‌تان روبراه شود.

تعبیر خواب بیمارستان روانی

کتاب سرزمین رویاها: دریک بیمارستان روانی هستید: افکار و اعمالتان را بیشتر بازرسی کنید.
تعبیر خواب بیمارستان + تعبیر خواب دکتر و پرستار | تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب آمبولانس

تعبیر خواب آمبولانس درکتاب سرزمین رویاها

یک آمبولانس در حال حمل مریض: تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد.
یک آمبولانس خالی: یک دوست را از دست می‌دهید.

ادامه ی خواندن

تعبیر خواب

تعبیر خواب رقصیدن و آهنگ و آواز در خواب

منتشر شده

روی

به وسیله

انواع تعبیر خواب جالب و خواندنی در مورد رقص و آواز و موزیک گوش دادن در خواب را در این جا تعبیرش را بخوانید. سایت مجله دوستم

 

تعبیر خواب آهنگ و رقص

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند به روایت آنلی بیتون

 اگر خواب ببینید با آهنگی تند می رقصید، علامت ان است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.

 

اگر خواب ببینید سیاهپوستان با آهنگی تند مشغول رقصیدن هستند، نشانه ان است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی هایی بیهوده قرار میگیرد.

 

اگر در خواب یکی از دوستان خودرا در حال رقص با آهنگی تند ببینید، علامت ان است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

 

بالرین ها در حال رقص با آهنگی تند در خواب، نشانه ان است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده میشوید، و هدف ثابتی برای خود درنظر نمی‌گیرید.

 

اگر در خواب دیدید که با موزیک تندى مى‏رقصید، علامت ان است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد.

 

تعبیر خواب آهنگ و رقص تند به روایت لیلا برایت

اگر خودتان را در حال خواندن موزیک ببینید، موقعیتى راکه قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد.
اگر خودرا در حال موزیک سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن موزیک ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏ باشد.

 

تعبیر خواب رقصیدن و آهنگ و آواز در خواب

تعبیر خواب آواز

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

در اینجا منظور از آواز بطور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا

آواز بلند مرد در خواب ؛ به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است.

اگر ببیند آوازش بلند شد ؛ به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می شود.

اگر ببیند آوازش ضعیف شد ؛ نام و آوازه اش به ضعف می گراید ودر میان مردم به سوی فراموشی می رود.

 

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

بلندی آواز در خواب برای مردان ؛ شرف و آوازه و نام آوری است.

 

بلندی آواز در خواب برای زنان ؛ دارای تعبیر خوشی نیست و ان را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند یعنی دارای شهرت و آوازه بعد.

 

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دستها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند.

 

ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که بطور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست.

 

صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود ودر خواب خود وی را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته بشما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری بشما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

ادامه ی خواندن

تعبیر خواب

تعبیر خواب آینه | تعبیر خواب آینده | تعبیر خواب آواز

منتشر شده

روی

به وسیله

در این بخش ۳ تعبیر خواب کامل و مهم از آینه و آینده و آواز را برای شما عزیزان قرار دادیم.« انواع تعبیر خواب جذاب و خواندنی در مجله دوستم»

 

اگر در خواب آینه ببینیم تعبیرش چیست ؟

آگر در خواب آینده را ببینیم تعبیرش چیست ؟

آگر در خواب آواز بخوانیم تعبیر خواب آواز چیست ؟

 

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

 

آینه در خواب دیدن به شش وجه تعبیر باشد :

زن

پسری برایش به دنیا خواهد امد

مقام و حکومت

دوست ویار

شریک

کار با وضعیت و کیفیت روشن

حضرتش بازهم می فرماید ، اگر مردی عزب آینه در خواب ببیند ، زن می گیرد و صاحب مقام می شود

اگر دختر آینه در خواب ببیند ، شوهر پیدا می کند و نزد شوهرش عزیز و گرامی خواهد شد

اگرر ببیند مردی ناشناس آینه ای به او داد و در آن نگته کرد ، از دیدن دوستی که غایب است خوشحال خواهد شد

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

آینه در خواب مقام و فرمانروایی و سروری است

اگر ببیند به کسی آینه ای داد ، مال و متاع خود را به کسی می سپارد

اگر ببیند در آینه نقره ای می نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتی می شود

برخی از معبران آینه نقره ای را بد شگون و نامیمون دانسته اند

اگر پسری در خواب ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، برادری نصیبش خواهد شد

اگر دختری ببیند که در آینه نگاه می کند ، خواهری نصیبش خواهد شد

اگر پادشاه ببیند در آینه نگاه می کند ، دیری نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص دیگری جایش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب است. نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.

 

اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود.

 

اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.برخی از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند.

 

پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است. امام صادق _ ع _ می فرماید اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

تعبیر خواب آینه | تعبیر خواب آینده | تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینده
تعبیر خواب آینده درکتاب سرزمین رویاها
آینده خود را در خواب میبینید: فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست: شادی
آینده فرزندانتان: خوشبختی

تعبیر خواب آینده به روایت آنلی بیتون

 اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آینه | تعبیر خواب آینده | تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا

آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است

اگر ببیند آوازش بلند شد ، به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می شود

اگر ببیند آوازش ضعیف شد ، نام و آوازه اش به ضعف می گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می رود

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند.

 

ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست.

 

صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

بلندی آواز در خواب برای مردان ، شرف و آوازه و نام آوری است

بلندی آواز در خواب برای زنان ، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند یعنی دارای شهرت و آوازه بعد

ادامه ی خواندن
آگهی
چهره‌ها و عکس‌ها1 روز پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۶) از اشارات نظرِ شیلا خداداد تا عاشقانه سمانه پاکدل برای هادی کاظمی !!!

چهره‌ها و عکس‌ها2 روز پیش

عکس پروفایل زیبا برای محرم | عکس نوشته زیبای محرم برای پروفایل

چهره‌ها و عکس‌ها4 روز پیش

عکس نوشته خدایا (۲)

چهره‌ها و عکس‌ها6 روز پیش

عکس های جدید امیر علی اکبری | مصاحبه امیر علی اکبری با روزنامه گل

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۵) از خودکفایی الناز شاکردوست تا غرغر لیلا بلوکات از اینستاگرام !!!

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۸۴) از وقتی الناز حبیبی به یاد فروغ فرخ زاد هست تا سحر قریشی در یک مکان دیدنی !!!

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

عکس های جدید سانیا سالاری بازیگر نقش ارغوان در سریال دلدادگان

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

عکس های جدید ساناز طاری (بازیگر نقش نیکا در سریال پدر)

مد ستاره‌ها سلبریتی2 هفته پیش

تصاویر زیباترین بازیگران زن ایرانی + ۱۰ بازیگر زن زیبای ترکیه ای

طنز و مطالب خنده‌دار2 هفته پیش

عکس نوشته های طنز و خنده دار (۲۷)

آگهی

برترین ها

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله دوستم است بازنشر مطالب فقط با ثبت لینک مستقیم به سایت دوستم مجاز است.
آدرس: تهران- میدان فردوسی- خیابان گل‌پرور- پلاک ۳۸- واحد۹ ‌ شماره‌های تماس: ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۵۷ و ۰۹۱۲۲۷۶۴۹۰۰ ‌ ایمیل: info@doustam.com