با ما ارتباط برقرار کن

تعبیر خواب

تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

منتشر شده

روی

تعبیر خواب زندان

انواع تعبیر خواب در مورد زندان و زندانی شدن و یا تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه چیست ؟

بهترین تعبیر خواب برای خواب و رویای زندان و اسارت و اسارتگاه…

 

– تعبیر خواب زندان نا آشنا «مجهول»

محمدبن سیرین گوید:
 اگر کسی بیند در زندان بودو ان زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است.

 

– تعبیر خواب زندان آشنا «معروف»

ابن سیرین:  
اگر زندان مشهور بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند

 

– تعبیر خواب زندانی شدن

آنلی بیتون می گوید:
 اگر خواب ببینید زندانی شده‌اید، نشانه ان است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بودو شغل خودرا از دست خواهید داد.

 

– تعبیر خواب فرار از ازندان

آنلی بیتون میگوید:
 فرار از زندان در خواب، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است.

 

– تعبیر خواب از زندان آزاد شدن

آنلی بیتون میگوید: 
اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌اید بدانید که غم و اندوه فراوانی در انتظار شما است.

 

معبرین غربی:

دیدن زندان در خواب نشانه حبس و محدودیت است. شما در زندان نمی توان کارهای گذشته را انجام دهید و احساس اسانی کنید.

دیدن زندان در خواب میتواند ناشی از تحمل کردن یک رابطه باشد که سودی بشما نمیرساند. احساسی که زندگی شما حول محور خوشحالی شخص دیگری میچرخد.

 

تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

– حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان.

اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

 

– منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهایی است از غم و اندوه و گرفتاری‌های‌ زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهایی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

 

لوک اویتنهاو میگوید :
 زندان بازپروری شایعات، غیبت کردن

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:
 دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.

 

آنلی بیتون میگوید:
 دیدن زندان در خواب، نشانه ان است که کارهایی انجام میدهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد.

 


 

تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

 

تعبیر خواب زندان | تعبیر خواب اسارت و اسارتگاه (زندان)

– تعبیر خواب اسارت

آنلی بیتون می گوید:
اگر خواب ببینید اسیر شده اید، نشانه ان است که احتمالاً درگیر خیانتی خواهید شد، که اگر نتوانید ان را حل و فصل کنید ؛ بدبخت و نومید می‌شوید.

 

اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه ان است که شغلى در سطح پایین به دست مى آوردید.

 

اگر زنى در خواب خودرا زندانى و اسیر ببیند، علامت ان است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى شود و مورد سرزنش قرار مى گیرد.

 

– تعبیر خواب اسارتگاه «زندان»

آنلی بیتون درباره می گوید:

 

۱ـ دیدن اسارتگاه در خواب، علامت ان است که به بدبختی دچار خواهید شد.

 

۲ـ اگر خواب ببینید فردی از اسارتگاه آزاد می‌شوید، علامت ان است که سرانجام از شر بدبختی و نومیدی خودرا آزاد خواهید ساخت.

 

انواع تعبیر خواب های کامل در موارد مختلف را می توانید از قسمت تعبیر خواب مجله دوستم بخوانید.

ادامه ی خواندن
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آگهی

تعبیر خواب

تعبیر خواب رقصیدن در خواب | تعبیر خواب رقص محلی

منتشر شده

روی

به وسیله

تعبیر خواب رقصیدن در خواب

انواع تعبیر خواب کامل را در سایت مجله دوستم بخوانید…

 

تعبیر خواب رقصیدن

 

تعبیر خواب رقصیدن از محمدبن سیرین :

تعبیر رقصیدن غم و اندوه میباشد، بعضی از تعبیرگران می گویند: تعبیر رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان میباشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد.

 

تعبیر خواب رقص از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب رقص و پایکوبی به معنای غم و اندوه است.
تعبیر خواب رقصیدن نشان از بیماری دارد.
تعبیر خواب رقصیدن مردان تعبیرش رهایی از زندان است.

 

تعبیر خواب رقص از حضرت امام جعفر صادق :

رقاص و رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت می باشد.

 

تعبیر خواب رقص از منوچهر مطیعی تهرانی

مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می‌رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه ی ان‌ها که می‌رقصند می شود.

 

رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید.

 

اگر کسی می‌رقصد و دیگران دست میزنند او گرفتار مصیبت و بلا میشود و ان‌ها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان ان است که به دیگران نیازمند میشود و اگر بیننده خواب ببیند که می‌رقصد و جست و خیز میکند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود و اگر ببیند نشسته یا ایستاده دست‌ها را بعنوان رقص می‌جنباند نیازمند و وامدار میگردد.

 

تعبیر خواب رقصیدن زنان منوچهر مطیعی تهرانی

 رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می‌رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سرزبان‌ها می‌افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

 

تعبیر خواب رقص از دید منوچهر مطیعی

اگر در فردی درخواب بیند که در حال پای کوبی باشد تعبیرش غم و اندوه است.
اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقص با حرکت دادن دست است تعبیرش طلب و خواسته ای است.
اگر در خواب دیدی که در حال رقص دسته جمعی هستی تعبیرش غم و اندوه گروهی است.
تعبیر خواب رقصیدن زن به معنای انگشت نما شدن بین مردم است.

 

تعبیر خواب رقص از یوسف نبی علیه السلام

دیدن رقص کردن وشنیدن آواز چنک و طبور و مانند ان‌ها تندرستی و ایمنی باشد

 

تعبیر خواب رقص از آنلی بیتون

اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند، علامت ان است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی فرمانبردار میشوید. اگر جوان‌ترها چنین خوابی ببیند، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است.

اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص‌اند، نشانه چشم اندازی بهتر در آینده است.

اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید، علامت خوشبختی غیره منتظره است.

 

تعبیر خواب رقصیدن با مرده

تعبیر خواب رقص از معبرین غربی

دیدن رقصیدن همراه با مرده در خواب بیانگر و بازتاب سرنوشت هر فردی است که روزی او نیز خواهد مرد. اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده خود که فوت شده است می‌رقصید نشان دهنده دلتنگی فراوان برای ان شخص فوت شده است.

 

تعبیر خواب رقص گروهی

تعبیر خواب رقص دسته جمعی از آنلی بیتون

اگر خواب ببینید به همراه گروهی می‌رقصید، علامت ان است که سرگرم تفریحات سالم و دلپذیر خواهید شد.

 

تعبیر خواب رقصیدن به روایت لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو: پیکر رقصان: ارثیه کلان

 

معلم رقص: شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

رقصیدن دریک سالن خالی: شادی

رقصیدن دریک سالن زیبا: رفتارتان سبکسرانه است

رقصیدن با یک فرد جذاب: حسادت

رقصیدن در بین یک عده ناشناس: غم

یادگیری رقص: شما عاشق خواهید شد

افتادن در حین رقص: احساسات خودرا بازرسی کنید

 

تعبیر خواب رقصیدن در خواب | تعبیر خواب رقص محلی

 

تعبیر خواب رقص از دید لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدی که در حال رقصیدن در بین جمع ناشناسی هستی تعبیرش غم و اندوه است.

اگر در خواب دیدی که در حال یادگیری رقص هستی به معنای ان است که شما عاشق خواهید شد.

تعبیر خواب افتادن در حین رقص ؛ احساسات خودرا بازرسی کنید

تعبیر خواب افتادن در حین رقص به معنای این است که باید بیشتر احساسات خودرا بازرسی کنید.

 

تعبیر خواب معلم رقص به معنای ان است که شما از خوشگذرانی و تفریح لذت می‌برید.

اگر در خواب دیدی که دریک سالن خالی در حال رقصیدن هستی تعبیرش شادی و خوشحالی است.

اگر کسی در خواب ببیند در حال رقص دریک سالن زیبا است تعبیر به معنای سبکسرانه بودن رفتار است.

اگر فردی در خواب ببیند که در حال رقص با فردی جذاب است تعبیرش حسادت است.

 

 

تعبیر خواب رقص از دید ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب ببیند که درحال رقصیدن است تعبیرش رسوایی است.
اگر مردی در خواب دید که درحال رقصیدن است تعبیرش دشمنی است.
اگر رقاصی در خواب ببیند که در حال رقصیدن است نشانه از غم است.

 

تعبیر خواب رقص آرام از آنلی بیتون

 

اگر خواب ببینید به آهستگی مشغول رقصیدن هستید، نشانه ان است که به همراه دوستانی صمیمی از زندگی خود لذت خواهی برد.

اگر خواب ببینید دیگران به آهستگی درحال رقصیدن هستند، نشانه ان است که سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

 

تعبیر خواب رقص از دید آنلی بیتون

اگر در خواب دیدی که کودکانی در حال رقصیدن هستند تعبیرش به معنای صاحب خانه شدن است.
اگر در خواب دیدی که سالمندانی در حال رقصیدن هستند تعبیرش چشم اندازی بهتر در آینده است.

 

تعبیر خواب رقص باله در کتاب سرزمین رویاها

یک مرد خواب رقص باله ببیند: شکست در کارها

یک زن بیوه خواب رقص باله ببیند: او بزودی با یک مرد بسیار ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

 

یک زن خواب رقص باله ببیند: دردسر و ناامیدی

یک زن جوان خواب رقص باله ببیند: او در عشق وفادار نخواهد بود.

 

تعبیر خواب رقص از کارل گوستاو یونگ

 فیلسوف سوییسی دیدن رویای رقص شامل تعابیر زیر می باشد:

 

خواب دیدن این که شما می رقصید، بیانگر این است که از هر محدودیتی رها هستید. زندگی شما، در تعادل و هماهنگی است. رقص بیانگر پوچی، شادی، سپاس گذاری، و تمایلات جسمی است. شما نیاز دارید که این ویژگی ها را در زندگی بیداری تان، ایجاد کنید.

 

خواب دیدن این که شما با یک نفر می رقصید، بیانگر صمیمیت و اتحادی از جنبه‌های‌ مردانه زنانه شماست. اگر شما رهبر هستید، بیانگر این است که زندگی شخصی تان را در بازرسی دارید. میتواند به این معنی باشد که شما تهاجمی هستید و شخصیت معتمد به نفسی دارید.

 

اگر شما خواب ببینید که کسی از شما تقاضای رقص می کند، بیانگر این گفته است که شما یک پیرو هستید. شما حس میکنید برای کامل شدن و هماهنگ شدن، به کسی نیاز دارید. بویژه خواب دیدن این که شما با شریک قبلی تان می رقصید، بیانگر این است که وی را همان طور که بود بطور کامل پذیرفته اید. به هم زدن یک تصمیم مثبت بوده است.

 

خواب دیدن این که شما در رقص شرکت میکنید یا به رقص می‌روید، بیانگر جشن و تلاش شما برای رسیدن به شادی است. این عبارت را درنظر گیرید، رقص زندگی. بیانگر خلق، به وجد آمدن و همراه شدن با چیزی است که زندگی وادار است بشما پیشنهاد دهد.

 

دیدن کودکانی که در خوابتان می رقصند، بیانگر خانه ای شاد است.

 

دیدن رقص آیینی در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید روح و جانتان در تماس و ارتباط باشید.

 

خواب دیدن این که در کلاس رقص هستید بیانگر این است که نیاز دارید خودرا رها کنید. خواب ممکن است استعاره ای ازین باشد که شما، به سمت یک پروژه ی جدید، فرآیند جدید یا مرحله ای جدید در زندگی تان را هدایت می شوید و قدم های‌ ان را یاد می‌گیرید.

 

تعبیر خواب رقص از دید حضرت یوسف ع

اگر در خواب رقص و آوازی شنیدی تعبیرش سلامت و تندرستی است.

 

ادامه ی خواندن

تعبیر خواب

تعبیر خواب احضار روح + تعبیر خواب ارواح

منتشر شده

روی

به وسیله

اگر در خواب و رویا شخصی ببیند که احضار روح می شود یا میکند و یا تعبیر خواب انواع روح و ارواح چیست و چگونه است.

 

تعبیرخواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد جدا شدن روح

– اگر خواب و یا رویا ببینید روح از جسم شما می شود، علامت ان است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود رابه خطر بیاندازید.

 

– اگر در خواب و رویا احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت ان است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

تعبیر خواب روح پدر و مادر از آنلی بیتون :

اگر در خواب روح پدر و مادر خودرا ببینید، نشانه ان است که در دسترس خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

تعبیر خواب دیدن روح خود

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد روح
اگر در خواب روح خودرا ببینید، نشانه ان است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید ودر طول همه ی راه از نومیدی رنج میکشید.

 

تعبیر خواب روح سرگردان

بیتون می گوید:

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه ان است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

 

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان میخورد، علامت ان است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند میشوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب احضار روح

تعبیر خواب احضار روح به روایت آنلی بیتون

تعبیر خواب احضار روح + تعبیر خواب ارواح

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب احضار روح می گوید:

۱-اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شرکت کرده اید، نشانه ان است که آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ؛ بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

۲-اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت ان است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد ؛ آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

 

۳ـ اگر دختر نوازنده ای خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند، نشانه ان است که در کار بزرگی از حریف خود پیشی خواهد گرفت.

 

۴ـ اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفت و گو می کنید، نشانه ان است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره میگیرید و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می‌برید.

 

۵ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خودرا ببینید، نشانه ان است که در دسترس خطر قرار گرفته اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

۶ـ اگر در خواب روح خودرا ببینید ؛ نشانه ان است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید ودر طول همه ی راه از نومیدی رنج می کشید.

 

۷ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند، علامت ان است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

 

۸ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه ان است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

 

۹ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ؛ با چهرهایی شاد ایستاده اند، دلالت بر ان دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت میرسید ؛ اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد.

 

تعبیر خواب دیدن روح

آنلی بیتون میگوید: دیدن روح در خواب، نشانه ان است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

بیتون گوید:

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا میشود، نشانه‌ان است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در دسترس خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر میشود، نشانه‌ان است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبه‌رو خواهید شد.

 

تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

بیتون گوید:

اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ ان است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

 

اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند، علامت ان است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

 

اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه میزنند، نشانه ان است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

 

اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند، نشانه ان است که اگر میخواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خودرا نظارت کنید.

 

تعبیر خواب روح آشنایان

بیتون:

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه ان است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

 

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه ان است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت ان است که دوست شما بزودی خواهد مرد.

 

ادامه ی خواندن

تعبیر خواب

تعبیر خواب ادرار کردن در خواب | تعبیر خواب مدفوع

منتشر شده

روی

به وسیله

تعبیر خواب ادرار کردن در خواب

اگر در خواب مواردی که مربوط به ادرار کردن و مدفوع کردن است را مشاهده کردیم تعبیر آن چیست . انواع دیدن ادرار و مدفوع در خواب تعبیرش را در اینجا کامل قرار دادیم.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب ادار به گفته ابراهیم کرمانی:

اگر ببیند در چاهی ادرار می‌کند مال حلالی نصیبش خواهد شد.

اگر ببیند در آب ادرار می‌کند فرزندی پیدا می‌کند عالم و دانا که به فرزانگی میرسد.

اگر ببیند مقداری از ادرارش را دفع کرد و مقداری را نگهداشت مقداری از غم و اندوه و ناراحتیش کاسته می شود.

اگر ببیند ادرارش را کس یا کسانی بخود می مالند دلیلش فرزندی عالم و داناست که مردمان از او تبعیت کنند و پیروش شوند.

 

 تعبیر خواب ادرار یا بول

تعبیر خواب ادرار به روایت محمد بن سیرین
محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب ادرار می گوید:
اگر ببیند در جاییکه نباید، بول میکند اگر غمگین و قرض دار باشد از غم و قرض رها می شود، اگر ثروتمند است به اندازه ادراری که کرده است از ثروتش کم کی شود.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق می فرماید:
آب تاختن یا ادرار کردن در خواب به موقع خویش، به مرد توانگری رسد، اما آنکه درویش باشد و بنده راه آزادی باشد و بیمار را شفا بودو حبوس را فرج بودو مسافر را باز آمدن بودو عامل را معزولی بودو خلیفه را مرگ بودو قاضی را عزل و بازرگان را زیان بود، در تجارت …

 

تعبیر خواب ادرار به روایت معبران

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش ان است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى هایى خواهید داشت.
دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت ان است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور میشوند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب خودرا در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه ان است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ادرار :

مورد تحقییر قرار میگیرید.

 

در تخت خود ادرار میکنید :

منفعت های‌ عالی در کار

 

به دیوار ادرار می‌کنید :

یک معامله یا قرارداد مربوط بکار شکل می گیرد.

 

دیگران به دیوار ادرار میکنند :

رضایت کامل از کارهائی که در پیش دارید.

 

بچه ها ادرار می‌کنند :

علامت سلامتی

 

یک ظرف مخصوص ادرار :

آینده شما روشن و خوش خواهد بود.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 

دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا میبیند که دیگری ادرار می‌کند.

 

به هرحال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ میشوید و ناراحتی هایی که دارید از بین می‌رود.

 

این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است.

 

اگر دیدید که دیگری ادرار میکند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسیکه در خواب دیده اید ادرار میکند.

 

اگر دیدید دیگری ادرار میکند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا میکنید که رفع می شود.

 

چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.

 

تعبیر خواب ادرار به روایت حضرت دانیال

حضرت دانیال در مورد تعبیر خواب ادرار می گوید:

 

اگر ببیند در جاییکه نمی‌داند کجاست ادرار می‌کند از دیار مجهولی زن اختیار کند و اگر زن باشد شوی بر گزیند.

 

اگر در ادرارش خون ببیند فرزندی ناقص پیدا میکند.

 

اگر بجای ادرار چرک از او خارج شود فرزندش از لحاظ جسمی علتی خواهد داشت و آسیبی ناقص کننده به او وارد شود.

 

تعبیر خواب ادرار کردن در خواب | تعبیر خواب مدفوع

تعبیرخواب مدفوع در خواب نشانه چیست؟

 

دیدن مدفوع انسان یا مدفوع بچه را در خواب تعداد زیادی از معبرین نیکو ندانسته‌اند. عده ای از تعبیرگران به واسطه مناسب نبودن اینگونه خواب‌ها دیدن مدفوع رابه پول تفسیر کرده‌اند.

 

پولی که از راه حرام بدست آمده باشد می تواند خود رابه صورت دیدن مدفوع در خواب نشان دهد.

 

البته لازم به ذکر است علامه مجلسی در جایی بیان کرده‌اند دیدن مدفوع در خواب خب است چون بیننده خواب از غم و رنج رهایی می یابد و قرضش ادا می گردد.
مطیعی تهرانی می گوید:

 

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که مدفوع مالی است که ظن حرام بودن ان وجوددارد. مدفوع کردن از غم رها شدن است. این گمان که مدفوع در خواب پول می باشد زیاد است .

 

دیدن مدفوع در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول رابه مدفوع نسبت داده‌اند. ضمناً اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از ان با پول میسر است که می تواند مدفوع در اینجا پول باشد.

 

تعبیر خواب در مدفوع رفتن

جابر مغربی میگوید: 

اگر در خواب ببینی در میان مدفوع می روی یا این که در جاده یا خانه در میان مدفوع غرق شده‌ای سلطان باعث غم و اندوه تو می گردد.

 

اگر ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی به زمین افتادی و تمام بدنت آلوده شده است اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

 

اگر در خواب ببینی که همه ی بدن خودرا آلوده به مدفوع کرده‌ای دلیل بر این باشد که مرتکب گناهی خواهی شد.

 

جابر مغربی نیز می گوید:

 

اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت به ان آلوده شده است مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

ابن سیرین نیز میگوید:

 

اگر کسی ببیند در چاه دستشویی خودش افتاده باشد مال و اموال کسی رابا غصب میگیرد.

 

تعبیر خواب خوردن مدفوع

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

 

اگر در خواب ببینی مدفوع انسان‌ها را میخوری، تعبیرش این است که مال حرام مصرف میکنی و از طریق حرام مال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب مدفوع به روایت معبرین قدیمی

 

ابن سیرین می گوید:

 

تعبیر خواب مدفوع انسان مال حرام است.

 

‌‌‌حضرت دانیال «ع» نیز می‌فرمایند: 

 

مدفوع در خواب مال حرام است.

 

تعبیر خواب مدفوع کردن

 

جابر مغربی میگوید:

 

تعبیر خواب مدفوع کردن انسان جدا شدن مال و اموال می باشد.

 

ابن سیرین می گوید: 

 

اگر ببینی در مستراح ادرار و مدفوع میکنی مال و اموال خودت را خرج میکنی.

اگر ببینی در رخت خواب خودت مدفوع کرده‌ای مقداری از مال خودت رابه زنت می دهی.

اگر ببینی مدفوع کردی و ان رابا خاک پوشانده‌ای مال خودت را در زمین پنهان میکنی.

 

ابراهیم کرمانی می گوید: 

 

اگر ببینی در جاییکه تا به حال ان را ندیده‌ای مدفوع کردی مال خودت را جایی خرج میکنی که مزد و ثوابی ندارد.

اگر ببینی از شکم تو مثل سیل مدفوع بیرون می آید سلطان «شخصی که در زندگی از نظر بیننده خواب دارای قدرت فراوان است» باعث غم و اندوه تو می شود.

 

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

 

حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: 

 

تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می باشد.

تعبیر خواب مدفوع جانوران درنده، مالی است که با ستم و ستم به دست آمده باشد.

 

ابن سیرین میگوید: تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، مال و نعمت می باشد به طوریکه اگر ببینی پهن‌های‌ فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب اسهال

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

 

اگر در خواب ببینی اسهال کرده‌ای، به این معنی است که در خرج کردن مال و اموال ریخت و پاش میکنی.

 

امام صادق «ع» می‌فرمایند:

 

تعبیرهای اسهال عبارت‌اند از با شرط این که اسهال در محل مخصوص خود انجام شود.

 

مال حرام

گشایش

خرج کردن مال برای عیال و زن خود

فاصله گرفتن غم و اندوه.

 

ادامه ی خواندن
آگهی
چهره‌ها و عکس‌ها5 روز پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۵) از الناز شاکردوست در یک جای خطرناک تا مهناز افشار و آهو خانم !!!

چهره‌ها و عکس‌ها5 روز پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۶) از سمانه پاکدل و قشنگی های پاییز تا شهاب حسینی و خانواده !!!

کلیپ دیدنی‌ خواندنی‌1 هفته پیش

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (۱۰۸)

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

عکس های جدید سانیا سالاری | متن و عکس از صفحه شخصی سانیا سالاری

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

عکس پروفایل حافظ شیرازی | عکس نوشته اشعار حافظ

چهره‌ها و عکس‌ها1 هفته پیش

عکس های جدید رضا رشیدپور مجری و بازیگر + عکس های رضا رشیدپور در اینستاگرام

چهره‌ها و عکس‌ها2 هفته پیش

نوشته و عکس پروفایل عاشقانه پاییز | متن و عکس پاییزی برای همسر

چهره‌ها و عکس‌ها2 هفته پیش

عکس پروفایل با موضوع خدا | عکس نوشته های زیبا در مورد خداوند

مد ستاره‌ها سلبریتی2 هفته پیش

مونیکا بلوچی، بیوگرافی و عکس های جدید او در اینستاگرام

چهره‌ها و عکس‌ها3 هفته پیش

چهره ها در شبکه های اجتماعی (۵۹۲) از مهران مدیری در تولد فاطمه گودرزی تا انتقاد ژوله از زنانی که دیروز به زور زایمان کردند!!!

آگهی

برترین ها

کلیه حقوق محفوظ و متعلق به مجله دوستم است بازنشر مطالب فقط با ثبت لینک مستقیم به سایت دوستم مجاز است.
آدرس: تهران- میدان فردوسی- خیابان گل‌پرور- پلاک ۳۸- واحد۹ ‌ شماره‌های تماس: ۰۲۱۶۶۷۱۰۹۵۷ و ۰۹۱۲۲۷۶۴۹۰۰ ‌ ایمیل: info@doustam.com